Passeriformes > Tyrannidae
Mosqueta cara canela -  Phylloscartes sylviolus  (2 fotos)
< Mosqueta oreja negra l Ladrillito >